Blog

Yayınlanmış Çalışma ve Makaleler

25) Kronik Ağrı Sendromlarında Klasik Ağrı Tedavisi Yaklaşımı ve Nöralterapi ile Kombinasyonun Önemi 21-23 Eylül 2012 VIII. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyum Sunusu.

24) Kronik Pelvik Ağrıya Yaklaşım ve Tedavisi 14-17 Haziran 2012  IV Uluslararası Katılımlı Nöralteapi Kongresi Panel Sunusu

23) Nöralterapi Bakış Açısı ile Postoperatif Dönemde Gelişen Pelvik Ağrıya Yaklaşım. 14-17 Haziran 2012  IV Uluslararası Katılımlı Nöralteapi Kongresi Poster Sunusu

22) Postoperatif Kronik Ağrı (Bozucu Alan) Tedavisinde Nöralterapinin Yeri. 14-17 Haziran 2012  IV Uluslararası Katılımlı Nöralteapi Kongresi Poster Sunusu

21) Kronik Ağrı ve Yandaş Hastalıklarda Nöralterapi Kullanımı. 14-17 Haziran 2012  IV Uluslararası Katılımlı Nöralteapi Kongresi Poster Sunusu.

20) Olgu Sunumu: Romatoid Artrit Atağına Bağlı Alevlenme Ağrısında Nöralterapi ile Yaklaşım.

19) Postoperatif Dönemde Gelişen Kronik Pelvik Ağrı . 12.Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P 85, 17-20 Mayıs 2012

18) Kronik Ağrıya Eşlik Eden Hastalıklar.12.Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P 81, 17-20 Mayıs 2012

17) Kardiyopulmoner Resüsitasyonda İleri Yaşam Desteği Sunusu. 31 Mart- 01 Nisan 2012 Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği “Nöralterapi ve Kardiyopulmoner Resüsiyasyon Kursu”.

16) Travma ve Operasyon Sonrası Görülen Kronik Baş Ağrısına Nöralterapi ile Yaklaşım. III. Uluslararası Katılımlı Nöralterapi Kongresi Poster Sunusu, 4-6 Haziran 2010

15) Alt Ekstremite Dolaşım Bozukluğu Kaynaklı Nöropatik Ağrı ve Yara Tedavisinde Nöralterapi ve Ozonterapi Kullanımı.  III. Uluslararası Katılımlı Nöralterapi Kongresi Poster sunusu, 4-6 Haziran 2010 

14) İleri Yaş Grubunda Lomber Spinal Cerrahi Hastalarında Kombine Spinal Epidural Anestezi. 10. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, SS 27, 15-18 Mayıs 2009

13) Obstetrik Hastalarda 27G Ballpen Uçlu Spinal İğne Kullanımı. 10. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, SS 16, 15-18 Mayıs 2009

12) Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Radiküler Ağrı Tedavisinde Transforaminal Epidural Steroid Uygulaması. 10.Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P 56, 12-15 Haziran 2008

11) Ağrı Polikliniğine Başvuran Alt Bel Ağrılı Hastaların İlaç Kullanım Özellikleri. 10.Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P 101, 12-15 Haziran 2008

10) Genişletilmiş Endikasyon: Posterior Yaklaşım ile Spinal Enstrumantasyon Ameliyatlarında Rejyonal Anestezi . 9.Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı P 57, 12-15 Haziran 2008

9) İntübasyon Güçlüğü Bulunan Lomber Disk Hernisi Hastasında Kombine Spinal Epidural Anestezi Uygulaması. 9.Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı P 58, 12-15 Haziran 2008

8) Alt Bel Ağrısında Medial Dal Bloğu Erken Dönem Sonuçlarımız. TARK 2007 Bildiri Özetleri Kitabı P 43, 25-28 Ekim 2007

7) Perkutan Laser Disc Decompression in Radicular Low Back Pain. IV. World Kongress World Institute of Pain – WIP  , Special Abstract Issue, P 2120 September 25-28, 2007

6) Perkütan Lazer Disk Dekompresyon Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi. TARK 2006 Bildiri Özetleri Kitabı P 122, 25-28 Ekim 2006

5) The Effects of Intrathecal Bupivacaine and Fentanyl in Combined Spinal Epidural Anesthesia. International Medical Journal : 7.2 : 145-9, 2000

4) The Effects of Intrathecal Bupivacaine and Fentanyl in Spinal Anesthesia. 18th Annual ESRA Congress “Regional Anaesthesia and Pain Therapy”. Special Abstract Issue,  P 96 1999

3)Kombine Spinal Epidural Anestezi. ARŞİV 7: 338-44, 1998  

2) Premedikasyonda İ.M. Midazolam ve Morfin Uygulamasının Olguların Sedasyon Düzeyi ve Periferik Oksijen Satürasyonu Üzerine Etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 25: 447-50, 1997

1) Trakeal Entübasyonun Stres Yanıtına Fentanil ve Alfentanilin Etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 24: 29-33, 1996

Back to list

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir